RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 04.01.2023
Prima / Misiunea, atribuţiile şi drepturile BNS
Misiunea, viziunea, funcțiile de bază, atribuţiile şi drepturile Biroului Naţional de Statistică
Versiune tipar
 

Misiunea:

Biroul are misiunea de a colecta, de a procesa şi disemina statistici oficiale obiective, credibile şi în timp util, necesare pentru fundamentarea politicilor şi luarea deciziilor, pentru cercetare, prognozare şi informarea generală a societăţii.

Viziunea:

Biroul Național de Statistică funcționează ca o structură integrată, coordonată, eficientă și inovativă, aliniată cadrului legislativ privind statistica oficială și Codului de practici al statisticilor europene.  

Valorile sistemului statistic naţional:

 • producem date şi informaţii statistice de calitate şi utile, bazate pe independenţă profesională şi metodologii armonizate la standardele şi normele europene şi internaţionale;
 • diseminăm imparţial, echidistant şi în timp util date statistice obiective şi relevante către toţi utilizatorii;
 • funcţionăm cu personal profesionist, devotat principiilor şi normelor de funcţionare a statisticii oficiale într-un stat democratic;
 • colaborăm activ în cadrul sistemului statistic naţional şi cu sistemele statistice externe, răspunzînd necesităţilor utilizatorilor, optimizînd sarcina asupra respondenţilor de date şi eficientizînd procesele statistice;
 • sîntem transparenţi cu privire la funcţionarea şi evoluţia sistemului statistic naţional, la performanţele şi progresul înregistrat.

Principiile

Principiile fundamentale ale statisticii oficiale

Funcţiile de bază ale Biroului

Corespunzător rolului şi misiunii sale, Biroul îndeplineşte următoarele  funcţii de bază:

 • coordonează sistemul statistic naţional privind dezvoltarea şi producerea statisticii oficiale;
 • elaborează şi implementează strategii de dezvoltare a sistemului statistic naţional programe statistice anuale şi multianuale;
 • elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul său de activitate, precum şi mecanismele transpunerii lor în practică;
 • efectuează managementul şi controlul realizării, în condiţii de calitate, a programelor şi planurilor statistice adoptate la nivel central şi regional;
 • armonizează şi aliniază indicatorii statistici, metodologiile, metodele şi tehnicile aplicate pe plan naţional cu reglementările şi standardele internaționale;
 • promovează cultura statistică în societate.

Atribuţiile Biroului

Biroul exercită următoarele atribuţii:

 • colectează, prelucrează, centralizează, analizează, estimează, diseminează şi stochează informaţii şi date statistice;
 • coordonează metodologic şi urmăreşte aplicarea unitară a metodologiilor statistice, clasificărilor, normelor şi standardelor statistice de către serviciile statistice ale autorităţilor publice centrale şi locale, agenţilor economici, indiferent de statutul şi profilul acestora;
 • decide asupra metodelor, standardelor şi procedurilor statistice, precum şi asupra conţinutului şi momentului publicării informaţiei statistice;
 • facilitează dialogul dintre producătorii şi utilizatorii de statistici oficiale privind necesitatea de statistici pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de dezvoltare naţională, regională şi locală;
 • elaborează programe de formare profesională continuă şi efectuează instruire în statistica oficială pentru personalul Biroului şi al altor producători de statistici oficiale, precum şi pentru respondenţi şi utilizatori de statistici oficiale;
 • colectează, stochează, generalizează, publică situaţii financiare şi îndeplineşte alte atribuţii potrivit art.8 alin.(4) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017.
 • elaborează acte normative ce ţin de producerea informaţiei statistice, obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care cad sub incidenţa Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială.

Drepturile Biroului

Biroul are următoarele drepturi:

 • să solicite şi să primească gratuit, în condiţiile legii, de la persoane fizice şi juridice care cad sub incidenţa Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială date necesare pentru producerea de statistici oficiale;
 • să solicite, să acceseze şi să utilizeze în mod gratuit, în condiţiile legii, date şi informaţii generalizate, individuale, inclusiv date cu caracter personal, aflate în gestiunea autorităţilor publice şi a altor persoane juridice, precum şi metadate aferente acestora;
 • să înainteze propuneri cu privire la modificarea sau abrogarea actelor normative ale autorităţilor publice, care conţin prevederi cu referire la producerea de statistici oficiale;
 • să constituie grupuri de lucru cu participarea reprezentanţilor autorităţilor  publice, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, mediului de afaceri, societăţii civile, în scopul consultării opiniei privind organizarea cercetărilor statistice, elaborarea metodologiilor statistice, utilizarea datelor etc.;
 • să conlucreze cu Consiliul Naţional pentru Statistică în scopul dezvoltării strategice şi promovării statisticii oficiale;
 • să colaboreze şi să încheie, în modul prevăzut de legislaţia naţională, acorduri de colaborare cu instituţii similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale, pentru alinierea statisticii naţionale la standardele internaţionale, asigurarea comparabilităţii internaţionale a datelor statistice şi promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotarele ţării;
 • să recepţioneze asistenţă tehnică şi financiară de la partenerii de dezvoltare şi din alte surse neinterzise de cadrul normativ şi să o utilizeze în scopul realizării funcţiilor sale;
 • să acorde, în domeniile sale de competenţă, servicii contra plată pentru cercetări statistice neprevăzute în Programul lucrărilor statistice, precum şi pentru prelucrări adiţionale de date, la cererea utilizatorilor;
 • să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul, în conformitate cu scopurile de activitate a Biroului şi prevederile cadrului normativ;
 • să contracteze adiţional agenţi statistici pentru colectarea şi prelucrarea de date statistice;
 • să acorde, în condiţiile legii, persoanelor fizice recompense pentru participare la cercetările statistice, în limitele bugetului aprobat;
 • să constate, să examineze şi să aplice sancţiuni contravenţionale, conform legislaţiei în vigoare;
 • să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relaţiile din domeniile de competenţă.
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
4439 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2023 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran