Prima / Preţuri
 
Preţuri
15.01.2010

Indicele preţurilor de consum

Indicele preţurilor de consum (IPC) este un indicator economic, ce măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor mărfurilor cumpărate şi a tarifelor serviciilor utilizate de către populaţie într-o anumită perioadă (denumită perioada curentă) faţă de perioada anterioară (denumită perioada de bază sau de referinţă).

Rata lunară a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună faţă de luna precedentă.

Rata medie lunară a inflaţiei exprimă media creşterilor lunare ale preţurilor. Se calculează ca o medie geometrică a indicilor lunari ai preţurilor de consum cu bază în lanţ din care se scade baza de comparaţie egală cu 100.

Rata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent, faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual, între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna corespunzătoare a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100.

Rata medie anuală a inflaţiei reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum într-un an faţă de anul precedent.

Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele mediu al preţurilor dintr-un an şi cel al anului precedent, din care se scade 100. La rîndul lor, indicii medii ai preţurilor din cei doi ani se determină ca medii aritmetice simple ale indicilor lunari din fiecare an, calculaţi faţă de aceeaşi bază.

Rata inflaţiei la sfârşitul anului reprezintă creşterea preţurilor de consum în luna decembrie a unui an faţă de aceeaşi lună a anului precedent.

Rata se calculează în baza produsului indicilor lunari cu baza în lanţ raportaţi la 100. Din acest produs exprimat în procente, se scade 100. 

Indicele inflaţiei de bază -  Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază.

 • Nomenclatorul de produse reprezentative incluse în cercetarea selectivă pentru calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC):

Indicii preţurilor producţiei agricole

Volumul vînzărilor producţiei agricole cuprinde vînzarea producţiei agricole proprii obţinute de către întreprinderile agricole şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate prin toate căile de valorificare, inclusiv producţia valorificată prin tranzacţii barter. Cantitatea producţiei agricole vîndută la întreprinderi şi organizaţii de colectare şi prelucrare a producţiei agricole se indică în masă de echivalare, primită pentru achitare, pe alte căi de valorificare producţia se indică în masă fizica.

Valoarea producţiei agricole se reflectă: cu adaosurile şi bonificaţiile (reducerile) la preţ pentru calitatea producţiei vîndute, exceptînd impozitele pe produse care trebuie să fie achitate (taxa pe valoarea adăugată, accizele, cheltuieli de transportare, încărcare, descărcare a producţiei). În valoarea producţiei agricole nu se includ sumele dotaţiilor şi compensărilor cheltuielilor la producţia agricolă din bugetul de stat şi alte surse.

Preţul de vînzare a producţiei agricole – valoarea în bani al unei unităţi de producţie.

Preţul mediu de vînzare a producţiei agricole se calculează pe grupe de produse cu specificarea principalelor culturi agricole.

Indicii preţurilor la producţia agricolă se calculează în baza preţurilor medii efective, stabilite la producţia vîndută în perioada de raport, în procente faţă de anul precedent.

Indicii de preţ pot fi obţinuţi în două moduri:

 • Indicii preţurilor produselor agricole individuale, care măsoară evoluţia preţurilor la anumite  produse agricole vîndute în perioada curentă faţa de o perioadă de bază sau referinţă.
 • Indicii agregaţi de preţ (pe formula Paaşe), care se calculează pe grupe de produse:
  • cereale şi leguminoase-boabe
  • culturi tehnice
  • cartofi
  • legume
  • culturi bostănoase 
  • plante de nutreț
  • fructe şi pomuşoare de cultură
  • struguri
  • material săditor pentru livezi, vii și arbuști fructiferi
  • flori
  • nuci uscate
  • vite şi păsări (în masă vie) 
  • lapte
  • ouă
  • lînă (în greutate fizică)
  • caracul și pielicele
  • miere de albine

Indicii volumului fizic al vînzărilor producţiei agricole - se calculează ca raportul cantităţii producţiei perioadei de raportare în preţurile perioadei de bază faţă de valoarea producţiei perioadei de bază în preţurile perioadei de bază.

Indicii  preţurilor producţiei industriale

Indicele preţurilor producţiei industriale determină evoluţia preţurilor la produsele industriale la primul nivel de comercializare (fără taxa pe valoarea adăugată şi accize). Indicele se calculează lunar, în baza observărilor statistice ale preţurilor la 1860 de produse reprezentative în circa 300 întreprinderi industriale.

Cercetarea preţurilor produselor este bazată pe Nomenclatorul produselor industriale PRODMOLD- 2013, armonizat la standardul european PRODCOM, lista 2013.

Pentru construirea indicelui preţurilor producţiei industriale în calcul sunt luate doar tranzacţiile corespunzătoare primului stadiu de comercializare a produselor, adică la ieşirea acestora din întreprinderile producătoare.

Obiectul tranzacţiilor comerciale efectuate de producătorii industriali către cumpărători sunt produsele vîndute la cel mai detaliat nivel (produse-sortiment). Lista acestora se stabileşte preventiv şi este constantă pentru o anumită perioadă de timp cu posibila actualizare la necesitate.

Tranzacţiile comerciale pot fi efectuate atât pe piaţa internă cît şi la export.

Variabila observată este preţul asociat tranzacţiei care va fi determinat în funcţie de vânzător (agentul economic), de specificul produsului supus tranzacţionării, de tipul de cumpărător şi de alte caracteristici ale tranzacţiei.

Preturile pentru produsele vîndute de agenţii economici sunt înregistrate separat pentru livrările pe piaţa internă şi cele pentru export.

Indicele preţurilor în construcţii

Indicele preţurilor în construcţii - raportul preţurilor curente la lucrările de construcţii-montaj, înregistrate trimestrial în 100 organizaţii reprezentative, către preţurile de deviz ale anului 1991 şi preţurile anului precedent.

Indicii valorii unitare ai comerţului exterior

Indicii valorii unitare ai comerţului exterior caracterizează variaţia valorii exporturilor şi importurilor în baza schimbării preţurilor, în timp ce volumele fizice rămîn neschimbate. Calcularea indicilor valorii unitare se efectuează în baza datelor obţinute din declaraţiile vamale atît pe total exporturi şi importuri, cît şi separat, pentru fiecare marfă şi grup de mărfuri. În mărfurile alese pentru calcul (mărfuri reprezentative) se includ toate mărfurile omogene din Nomenclatorul mărfurilor, codificate la nivel de 9 simboluri, cu informaţii disponibile asupra cantităţii şi costului, prezente atît în perioada de raport, cît şi în perioada de bază. Drept bază pentru calcularea indicilor valorii unitare se ia anul precedent.

Prima / Preţuri
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@old.statistica.md
Copyright © 2024 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
Tipărire